Liên kết website:
 
 
 
 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG VTOS
Tài liệu hướng dẫn Quản lý và vận hành hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (phần dành cho các doanh nghiệp)
Tài liệu dành cho các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về Quản lý và vận hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn Công nhận Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề đặt tại các doanh nghiệp
Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định và tiêu chuẩn để trở thành trung tâm thẩm định kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn VTOS của văn phòng VTCB.
 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn