Liên kết website:
 
 
 
 
QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH
1. THẨM ĐỊNH KỸ NĂNG THỰC HÀNH
2. KIỂM TRA KIẾN THỨC (CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP)
3. CÁC CÔNG VIỆC / PHẦN VIỆC CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN VTOS
4. CHỨNG CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THẠO NGHỀ


 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn