Liên kết website:
 
 
 
 
QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH

 
1. NHẬN MẪU ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH TẠI ĐÂY
2. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐƠN ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH
3. KIỂM TRA SỔ KỸ NĂNG NGHỀ
4. NỘP CẢ ĐƠN ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH ĐÃ ĐIỀN THÔNG TINSỔ KỸ NĂNG NGHỀ TỚI VP VTCB

 
HỘI ĐỒNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH   Tel: 84-4-39446494 - Fax: 84-4-39446495 - Tầng 7 - 80 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Email: vtcb@hn.vnn.vn